Úvod ⇒ Reklamační řád

Reklamační řád

V případě problému se zbožím, nebo vad zboží nás kontaktujte, věříme, že Vaši reklamaci vyřešíme.

  Reklamované zboží zasílejte s podrobným popisem závady na adresu:

  Simona Švorcová
518 01, Dobřany 57
jako obyčejný balík.
  Zboží zaslané na dobírku nepřijmeme.

Všeobecná ustanovení

  Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi spotřebitelem a Davidem Hradilem (dále jen prodávající). Spotřebitel převzetím zboží od prodávajícího nebo od dopravce souhlasí s níže uvedeným Reklamačním řádem.
 

Záruční podmínky

  Spotřebitel je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí a je povinen všechny zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu.
 
  Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. Obchodního zákoníku. Takto způsobené vady je třeba reklamovat u příslušné přepravní společnosti ihned po zjištění.
 
  Spotřebitel má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, projevila se na něm závada a vztahuje se na něj záruční lhůta.
 
  Spotřebitel může vadné zboží na vlastní náklady zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík musí obsahovat: Reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, kontaktní údaje spotřebitele (zpáteční adresa, tel.číslo.). Přepravu zpět k zákazníkovi po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.

Je-li zboží ihned po dodání mechanicky poškozené, musí spotřebitel vadu reklamovat okamžitě. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené spotřebitelem.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.

Spotřebitel je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci.


Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
  • mechanickým poškozením zboží
  • porušením záručních pečetí, protiprachových pásků, garančních nálepek
  • odstraněním štítků se sériovými čísly
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
  • zboží, které bylo upraveno zákazníkem (ohýbání, zkracování, nátěrem.......)
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí
  • při používaní neoriginálního spotřebního materiálu
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  • provedením nekvalifikovaného zásahu
  • poškození přírodními živly

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou spotřebitelem. Prodávající může spotřebiteli účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

Délka záruky

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případné prodloužené lhůty. V případě, že na prodejním dokladu je u položky vyznačena záruční doba delší než 24 měsíců, považuje se za prodlouženou lhůtu délka nad zákonnou dobu 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout od doby převzetí zboží spotřebitelem.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace spotřebitelů řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 a tímto reklamačním řádem.

Je-li na dokladu uvedena záruční doba delší něž 24 měsíců, jedná se o záruku složenou ze zákonné záruční doby o délce 24 měsíců.

U zboží prodávaného ve výprodeji se slevou (zboží s poškozeným obalem, krátkodobě používané, nekompletní, rozbalené, použité pro prezentaci atp.) může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců v souladu s §626 zákona č. 40/1964 Sb.

Způsob vyřízení reklamace
Reklamace zboží prodávající vyřizuje spotřebiteli bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 10.1.2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací zboží. Reklamační řád je zpracován s ohledem na zákon č. 136/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. Tento zákon stanoví veškeré bližší podrobnosti, které nejsou v tomto Reklamačním řádu zmíněny.

Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.

2010 - 2011 mxjunior.cz | Created by s10.cz